Algemene voorwaarden Bed & Breakfast en Huiskamer

 

Aanmelding en reservering

Na inschrijving middels een e-mail naar home@deluthiers.nl  wordt een kamer  voor u gereserveerd. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw reservering met betalingsgegevens en overige informatie.

Bij het maken van een reservering verbindt u zich automatisch aan onze inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden.

Het maken van een reservering is dus NIET vrijblijvend!

In geval van overmacht behoudt De Luthiers zich het recht voor om de reservering in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

 

Optionele reservering

Optionele reserveringen kunnen door u geplaatst worden en blijven voor een nader overeen te komen periode van kracht. Indien wij gedurende de optieperiode een tweede aanvraag krijgen, zullen wij contact met u opnemen of u nog gebruik wilt maken van de optie.

 

Definitieve reservering

Wanneer u een reservering maakt, ontvangt u een schriftelijke offerte. Deze offerte ontvangen wij graag voor akkoord ondertekend retour, waardoor uw reservering definitief wordt.

 

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

 

Annuleringsvoorwaarden

Tot 1 week voor check-in  100% restitutie  

Vanaf 1 week voor check-in 50% restitutie 

Vanaf 48 uur voor check-in geen restitutie 

 

Bij annulering van individuele deelnemers

Het in het reserveringscontract vermelde aantal deelnemers is uitgangspunt voor de voorbereidingen en berekening. Tot 7 dagen voor aanvang mag u kosteloos afwijken van het in het contract vermelde aantal. Uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan het verblijf wordt het definitieve aantal aan De Luthiers doorgegeven. Dit aantal geldt als minimumbasis voor facturatie.

 

Betalingsvoorwaarden

De eindfactuur, huur huiskamer,  wordt na afloop van de bijeenkomst toegezonden. Wij verzoeken u dit bedrag binnen 14 dagen over te maken op onze bankrekening. Indien betaling niet binnen 30 dagen plaatsvindt, wordt over het factuurbedrag de wettelijke rente, ex artikel 6:120 BW, in rekening gebracht.  

Alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de debiteur, indien niet tijdig wordt betaald. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag en tenminste € 30,00.

 

Schade

Contractant is gehouden tot vergoeding van schade, door de contractant, c.q. diens deelnemers toegebracht aan gebouwen en inventaris van De Luthiers.

De Luthiers is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van de goederen of vervoersmiddel(en) van de contractant c.q. diens deelnemers.